تفاوت بین تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی(تحقیقات بازار یا تحقیقات بازاریابی)

تفاوت بین تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی چیست؟واقعا کدام یک برای ما مفید تر است…..تحقیقات بازار یا تحقیقات بازاریابی ….زمانی که یک کسب و کار راه اندازی کرده اید، اگر بخواهید براساس فرضیه ها در مورد مشتریان، بازار، رقبا یا سیستم‌های بازار پیش بروید، باعث اتلاف وقت، هزینه و انرژی شرکت خود می شوید.برای تصمیم…