تفاوت بین تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی

تفاوت بین تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی چیست؟زمانی که یک کسب و کار راه اندازی کرده اید، اگر بخواهید براساس فرضیه ها در مورد مشتریان، بازار، رقبا یا سیستم‌های بازار پیش بروید، باعث اتلاف وقت، هزینه و انرژی شرکت خود می شوید.برای تصمیم گیری های مهم تر در کسب و کار خود باید از تحقیقات…