درباره ما

هدف ما مشارکت در افزایش درآمد شماست

شرکت مشاوره و مجری بازاریابی جاوید ایرانیان درسال 98 با اتکا به پشتوانه 18 ساله مدیران خود در صنعت بازاریابی و فروش کشور و با اتکا به الطاف الهی و راهنمایی افراد معتبر در الگوریتم نوآوری و فناوری  کشور و مشاهده حلقه مفقوده بازاریابی و فروش شرکت های فناور و دانش بنیان کشور که همانا اجرای این مهم بوده پا به عرصه فعالیت رسمی گذاشت .